150.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,50m2 Pokój: 14,40m2 Pokój: 12,70m2 Łazienka: 4,50m2 Hol: 8,81m2

146.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,50m2 Pokój: 14,40m2 Pokój: 12,70m2 Łazienka: 4,50m2 Hol: 8,81m2

149.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 16,70m2 Pokój: 13,32m2 Łazienka: 3,98m2 Hol: 3,86m2

145.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 16,70m2 Pokój: 13,32m2 Łazienka: 3,98m2 Hol: 3,86m2

148.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,37m2 Pokój: 12,60m2 Pokój: 9,12m2 Łazienka: 4,20m2 Hol: 9,682

144.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,37m2 Pokój: 12,60m2 Pokój: 9,12m2 Łazienka: 4,20m2 Hol: 9,682

147.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 22,07m2 Pokój: 10,40m2 Łazienka: 4,45m2 Hol: 6,17m2

143.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 22,07m2 Pokój: 10,40m2 Łazienka: 4,45m2 Hol: 6,17m2

138.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,50m2 Pokój: 14,40m2 Pokój: 12,70m2 Łazienka: 4,50m2 Hol: 8,81m2

134.3

Listopad 11, 2020

Pokój dzienny z aneksem kuchennym: 19,50m2 Pokój: 14,40m2 Pokój: 12,70m2 Łazienka: 4,50m2 Hol: 8,81m2